ABOUT NCL

      ในช่วงยุคกลางศตวรรษที่ 20 ซึ่งต่อจากยุคอุตสาหกรรม กระแสของโลกาภิวัฒน์ได้เข้ามามีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก กระแสการเปลี่ยนแปลงตังกล่าวนับเป็นกระแสหลักของการพัฒนาส่งผลทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ประเทศไทยก็เช่นกันที่สมาทานแนวคิดของกระแสการพัฒนาดังกล่าวเข้ามาใช้เป็นฐานคิดหลักในการพัฒนาประเทศ โดยเริ่มปรากฏชัดเป็นรูปธรรมในช่วงการมีแผนพัฒนาประเทศ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมิได้ส่งผลแต่ในเฉพาะชุมชนเมืองเท่านั้น หากแต่ในชนบทหรือท้องถิ่นเองก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในหลายมิติ ในมิติด้านเศรษฐกิจ การผลิตเพื่อขายตามความต้องการของตลาด ทำให้ชุมชนไม่สามารถพึ่งพาตนเองได้ดังเดิม ในขณะเดียวกันทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทุนที่สำคัญของชุมชนท้องถิ่นถูกทำลายลงอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเกิดการขัดแย้งในการใช้ทรัพยากร น้ำ ดิน ป่า ภาคการผลิตที่สำคัญในชนบทคือภาคเกษตรกรรม ถูกครอบงำจากบริษัทการเกษตรขนาดใหญ่ที่ผ่านการส่งเสริมของรัฐผูกขาดเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน ความคิด ค่านิยมเดิมจากการพึ่งตนเอง มาเป็นการบริโภคนิยม ชุมชนถูกกระตุ้นด้วยวิถีการบริโภคโดยผ่านกลไกตลาด สื่อและเทคโนโลยีต่างๆ เกิดการกลายสภาพจากสังคมชาวนาดั้งเดิมมาเป็นสังคมผู้ประกอบการ ระบบการศึกษาก็เช่นกันเป็นระบบที่ดึงคนออกจากท้องถิ่น ทำให้เกิดการขาดช่วงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ ทำให้ทุนทางปัญญาเดิมของชุมชนท้องถิ่นที่ใช้ในการปรับตัวลดน้อยถอยลง อีกทั้งชุมชนยังต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น นี่คือภาพสะท้อน ในมิติด้านสังคมวัฒนธรรม

กลุ่มการนำเสนอบทความ

1. กลุ่มการศึกษา
2. กลุ่มการบริหารการจัดการ และธุรกิจ
3. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. กลุ่มการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (R2R)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะเบียน

  • นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ลงทะเบียนฟรี
  • นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรภายนอก บทความละ 500 บาท

US DOLLARS/BAHTS:

Recipient name: ประชุมวิชาการระดับชาติ
Recipient address: THE RESEARCH AND DEVELOPMENT INSTITUTE, NAKHON SAWAN RAJABHAT UNIVERSITY, MUANG DISTRICT, NAKHON SAWAN 60000, THAILAND
Bank: KRUNGTHAI BANK, THAILAND
BENEFICIARY A/C NO: -
SWIFT CODE: -

CONFERENCE VENUE

Nakhon Sawan Rajabhat University

สถานที่พัก

อ่านทั้งหมด ข่าวกิจกรรม